loader

WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka z dysfunkcjami. Oddziaływanie obejmuje okres od czasu wykrycia dysfunkcji do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Pomoc i wsparcie udzielane jest również rodzicom oraz rodzinie i polega na rozwijaniu umiejętności postępowania z dzieckiem. Wspomaganie rozwoju dziecka powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczenie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc, udzielana we wczesnym dzieciństwie, pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawieniu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy tzn. być udzielana zarówno dziecku, jak i członkom jego rodziny oraz powinna dążyć do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
w naszej placówce

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zorganizowane jest w naszym przedszkolu od 01.01.2016 roku. Z dziećmi i ich rodzicami pracują liczni specjaliści. Zajęcia odbywają się kilka razy w tygodniu. Każde zakwalifikowane dziecko objęte jest terapią od 4 do 8 godzin w miesiącu. Terapia prowadzona jest w zaadoptowanych na ten cel dodatkowych pomieszczeniach. Wyposażone one są w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa, terapeuty ruchowego, surdopedagoga, terapeuty Integracji Sensorycznej, pedagogów ze specjalnością oligofrenopedagogiki.